انواع کیستهای فکی و درمان آن

تاریخ ثبت در سایت:4/30/2019

متن کامل

 تعريف  :كـيستـهـای دهانی فکی و صورتی

      كيست يك حفره پاتولوژيك حاوي محتويات مايع ، شبه مايع يا گاز مي باشد و از انباشته شدن و تجمع چرك بوجود نيامده است . كيست اغلب ، اما نه هميشه ، توسط اپي تليوم پوشانده مي شود .

اپي تليوم در كيستهاي ادنتوژنيك و التهابي در فكين از موارد زير مشتق مي شود :

 •  جوانه دنداني ،
 • اپي تليوم مينايي كاهش يافته ،
 • بقاياي سلولهاي اپي تليالي مالاسه ،
 • بقاياي تيغه دنداني ( Dental  lamina )

 

مقدمه  :

     كيستها معمولاً وقتي كوچك هستند ، فاقد درد بوده و مي توانند پيش از آنكه از نظر كلينيكي  كشف شوند ، سبب تحليل قابل ملاحظه در استخوان گردند . در كيستها نيز همانند ساير ضايعات دهاني ، يك تاريخچه جامع مورد نياز مي باشد كه اين تاريخچه با گرفتن تاريخچه شكايت اصلي بيمار آغاز مي گردد .

تاريخچه شكايت اصلي بيمار از کیست و توده لثه  :

 از بيمارتان موارد زير را بپر​سيد :

 •  آيا درد داريد ؟ ( درد گنگ و ضربان دار در كيستهاي عفوني ) .
 •  آيا در صورت يا دهان ، تورم داريد ؟  آيا اندازه تورم افزايش يا كاهش پيدا مي كند ؟
 •  آيا هرگونه دندان درد يا  دندان لق داريد ؟
 • آيا مزه بدي در دهان حس مي كنيد ؟
 • آيا دنچرهاي شما هنوز هم متناسب و اندازه هستند ؟
 •  آيا نحوه بستن دندانهايتان روي هم دچار تغيير شده است ؟
 • آيا دنداني  كه از جاي خود حركت كرده باشد ، داريد؟

علائم کیست :

 •  معمولاً زماني كه كيست كوچك است ، فاقد درد مي باشد .
 • كيستها اغلب در كليشه هاي راديوگرافي كه به دلايل ديگرگرفته مي شوند ، بطور اتفاقي يافت مي شوند .
 •  اغلب كيستها ، حتي كيستهاي بزرگ بدون نشانه مي باشند  .
 •  درد و تورم زماني اتفاق مي افتد كه كيست عفوني شود .
 •  تورم ممكن است داخل دهاني يا خارج دهاني باشد ، براي مثال يك توده درسالكوس لبيال يا باكال و يا يك تورم در كام .
 •  كيستهاي عفوني ممكن است به داخل دهان تخليه شوند كه باعث احساس يك مزه ناخوشايند در دهان مي گردد .
 • در بيماران بدون دندان يا آنهايي كه تعدادي از دندانهايشان را از دست داده اند ، عريض شدن آلوئول توسط كيست ممكن است سبب جابجايي دنچر يا منجر به زخم هاي مخاطي گردد .
 • ايجاد فضا بين دندانها ( كيستها در صورت بزرگ شدن مي توانند باعث جابجايي دندانها شوند. )
 • ممكن است يك دندان تغيير رنگ يافته ، شكايت كنوني بيمار باشد . ( تغيير رنگ و از دست دادن وايتاليتي ممكن است مربوط به يك كيست راديكولر باشد . )
 •  لق شدن دندانها .
 • بايت تغيير يافته ( همراه با شكستگيهاي پاتولوژيك ) .
 •  بي حس شدن لب پايين ( كيست عفوني ، شكستگي پاتولوژيك . )
 • ترسيموس  (  محدوديت باز شدن دهان ، كيست عفوني ، شكستگي پاتولوژيك . )

 

توجه : كيستهاي بزرگ ممكن است شكستگيهاي پاتولوژيك همراه با اختلال اكلوژن و نيز درد را سبب شوند .

آنها همچنين مي توانند باعث فشار بر روي عصب دنداني تحتاني و پاراستزي لب شوند .

 

نشانه ها    :  

 1. علائم مي توانند بسيار متغير باشند .
 2.   كيستهاي كوچك ممكن است هيچگونه تغيير قابل تشخيصي ايجاد نكنند .
 3.  دندانهاي از دست رفته قوس دنداني را چك نمائيد . بطور مثال در كيستهاي دانتي ژور ، رويشي و كراتوسيست 
 4. دندانهاي نان وايتال ممكن است دچار تغيير رنگ شوند .  
 5. كيستهاي بزرگ مي توانند باعث اتساع استخوان آلوئولار گردند . در آغاز اين اتساع بصورت يك اتساع سخت استخواني در فك مي باشد .  و سرانجام  باعث نازك شدن كورتكس استخوان خواهد شد .  كه در آن صورت ، لمس باعث ايجاد صدايي شبيه (( ترق و تروق پوست تخم مرغ ))  مي گردد ( فشار ملايم انگشت بر روي سطح استخوان ، صدا وحس شكستگي پوست تخم مرغ را ايجاد مي كند ) .
 6.  زمانيكه هيچگونه استخواني روي كيست را نپوشانده و جدار كيست با مخاط در تماس باشد ، يك رنگ متمايل به آبي همراه با تموج مشاهده مي شود . ( براي تست و معاينه تموج به فصل 8 مراجعه كنيد . )
 7.  كيستهاي نسج نرم دهان سبب ايجاد تورم هاي آشكار و قابل لمس مي گردند .
 8.  كيستها ممكن است باعث جابجايي دندانها يا افزايش لقي آنها گردند .
 9.  به جز در كيستهاي انتهاي ريشه و راديكولر طرفي ، در بقيه موارد دندانها وايتال باقي مي مانند .
 10. در صورتيكه كيست به داخل حفره دهان تخليه شده باشد، ممكن است مجاري خروج چرك مشاهده گردند .
 11. موبيليتي غير طبيعي فك پايين و اكلوژن تغيير يافته همراه با شكستگيهاي پاتولوژيك بروز مي كنند 

 

تستهاي تشخيصي شامل موارد زير مي باشند :

 

 1. -         راديوگرافي داخل دهاني و خارج دهاني .
 2. -   كيستها بصورت راديولوسنسيهاي احاطه شده توسط يك حاشيه راديواپك اسكلروتيك سفيد رنگ كه بطور واضح قابل رؤيت مي باشد ، ظاهر مي گردند .
 3. -   تست حيات دندان : به جز در موارد مرتبط با كيستهاي راديكولر ،در بقيه موارد دندانها وايتاليتي خود را حفظ مي كنند .
 4. -         سيالوگرافي جهت كشف كيستهاي غده بزاقي :
 5. -          درآسپيراسيون محتويات داخل كيست موارد زير خارج مي شود  :
 6. -       از اكثر كيستهاي راديكولر، يك مايع كاهي رنگ حاوي كريستالهاي كلسترول به دست مي آيد.
 7.  -        از كيستهاي منفرد استخواني ،هوا ، مقداري خون يا يك مايع مركب از خون و سرم بدست مي آيد .
 8.   -       از كيست استخواني انوريسمال ، خون بدست مي آيد .
 9. -         از كيستهاي عفوني ، چرك بدست مي آيد .
 10.   -        از كراتوسيستهاي ادونتوژنيك ، يك مايع زرد كم رنگ حاوي كراتين بدست مي آيد .
 11. -         بيوپسي جداره كيست يك تشخيص قطعي را فراهم مي آورد .
 12.   - ضروري است كه تمامي بافت نرمي كه در جراحي برداشته مي شود ، جهت آزمايش هيستولوژيك فرستاده شود .

 در مقالات موارد گزارش شده اي از كارسينوم سلول سنگفرشي (  SCC ) برخاسته از پوشش اپي تليالي كيستهاي ادنتوژنيك ، ذكر گرديده است ، اگر چه اين موارد نادر مي باشند.   Shear در سال ( 1992 ) اظهار مي دارد كه با توجه به اينكه اين قبيل تغييرات بسيار نادر مي باشند ، هيچ مدركي براي اينكه كيستها را به عنوان ضايعات پيش سرطاني به حساب آوريم ، وجود ندارد ، اما با اين حال تومورها مي توانند خصوصيات راديولوژيك بعضي از كيستها را تقليد نمايند ، براي مثال آملوبلا ستوما مي تواند شبيه كراتوسيست ادونتوژنيك تظاهر يابد .

 

مطالعه کتاب تشخیص بیماری های دهان پیشنهاد می شود

 

I  ) كيستهاي فكي :

با پوشش اپي تليالي

تكاملي

 

( الف )  ادنتوژنيك

 

1 - كيستهاي لثه اي نوزادان :   Gingival  cysts of  infants    ) )

کیست لثه ای نوزادان

اتيولوژي :

-         اين كيستها از بقاياي تيغه دنداني  (  dental  lamina )  مشتق مي شوند .

 

علائم   :

-         بدون نشانه ، بصورت تورم هاي بافت نرم بر روي ستيغ آلوئول .

 

علائم  (  Signs )  :

 • -         بندرت بعد از سه ماهگي ديده مي شوند .
 • -   اين كيستها عموماً متعدد يا گاهي منفرد مي باشند . نماي آنها به رنگ سفيد يا كرم مي باشد .
 • -          بدون درمان ، خود به خود از بين مي روند .
 •         اين كيستها با رويش دندان پاره شده و مي توانند دهانه اي روي سطح مخاط ايجاد نمايند .
 •   - اين كيستـها همـچنين تحـت عنـاوين  (( ندول هاي Bohn  )) يا (( مرواريدهاي Epstein  )) نيز شناخته مي شوند .

2 ) ادنتوژنيك كراتوسيست 

   Odontogenic  Keratocyst  ( Primordial cyst )

 • -         امروزه اين كيست به عنوان يك ضايعه مشخص و مجزاي كلينيكي شناخته مي شود .
 • -          بالاترين ميزان شيوع در دهه هاي دوم و سوم حيات مي باشد .
 • -          اين كيست %8 تا %11 كل كيستهاي ادنتوژنيك را تشكيل مي دهد .
 • -   كراتوسيستهاي ادنتوژنيك متعدد و كارسينوم هاي بازال سل در سندرم كارسينوم بازال سل نووس ديده مي شوند ، كه به سنـدرم گورلين يا گولتز نيز معـروف است و يك وضعيـت ارثي اتوزومـال غالب مي باشد . 
 • -          ميزان عود اين كيست ها پس از درمان جراحي ، بالاست .
 • -   كراتوسيست ممكن است با ضايعات ديگر مانند كيست لترال پريودنتال ( Lateral  periodontal  cyst )  شباهت داشته باشد .
 • -          كراتوسيست از استعداد بالقوه براي رشد تهاجمي برخوردار است .
 
   

 

علائم :

 • -         كيستهاي كوچك اغلب بدون نشانه مي باشند ، مگر در مواردي كه عفوني شوند .
 • -          عفوني شدن كيست موجب ايجاد درد ، تورم و ترشح چرك خواهد شد .
 • -   بي حس شدن لب پايين ، در مواقعي كه كيست عفوني شده يا هنگاميكه شكستگيهاي پاتولوژيك رخ داده ، بروز مي كند .
 • -   اين كيستها مي توانند گسترش يابند و تمامي شاخه صعودي راموس ، شامل كنديل وزوائد كرونوئيد را بدون ايجاد نشانه اي درگير نمايند .
 • -   ادنتوژنيك كراتوسيستها بيشتر تمايل دارند كه به داخل فضاهاي مغز استخوان رشد يابند ، كه متعاقب آن اتساع استخوان رخ خواهد داد .

 

 

شكل 2-9 : كراتوسيست ادنتوژنيك كانلهاي آن شبيه كيست پريودنتال جانبي است

 

تستهاي تشخيصي : 

راديوگرافي  :

 •   -  اكثـريـت آنها بصـورت راديولوسنسيهاي تك حجره اي همـراه با حـاشيه اسكلروتيك راديواپك ديده مي شوند .
 • -  برخي از اين كيستها حاشيه دالبري شكل دارند كه ممكن است به غلط به عنوان ضايعات چند حجره اي تفسير گردند .
 • -          شايعترين محل آن ، فك پايين بخصوص نواحي دندانهاي مولر و راموس مي باشد .
 • -          كراتوسيستهاي ادنتوژنيك بصورت چند حجره اي نيز ديده مي شوند .
 • -    ممكن است اين كراتوسيستهاي چند حجره اي در نماي راديوگرافي از آملوبلاستوما غير قابل تشخيص باشند .
 • -          تحليل ريشه بندرت اتفاق مي افتد .

 

بيوپسي :

-         بيوپسي تشخيص قطعي راميسر مي سازد .

-          كراتوسيست ادنتوژنيك ، نماي هيستولوژيك تيپيك و مشخصي دارد .

-   اين كيستها ديواره نازكي دارند كه ارتو يا پاراكراتينيزه مي باشند و ( در %50 موارد ) كيستهاي ستاره اي  Satellite Cysts ) ) در بافت فيبروزه كپسولي مشاهده مي گردند .

-   آ سپيراسيون : حفره كيست حاوي مايع به رنگ زرد كم رنگ همراه با فلس هاي كنده شده كراتين مي باشد .

okc

 

 3 ) كيست دانتي ژور  (  فوليكولار )  : Dentigerous  ( follicular )  cyst

 

 • -         كيست دانتي ژور از اتساع فوليكول دنداني ناشي مي گردد .
 • -          اين كيست تاج يك دندان رويش نيافته را در بر مي گيرد .

 

علائم   :

 • -         همانند ساير كيستها ، فقط زماني دردناك مي باشد كه عفوني شود .
 • -   اين كيست ها مي توانند علي رغم رشد و رسيدن به يك اندازه بزرگ ، همچنان بدون نشانه باقي بمانند .

 

نشانه ها  :

 • -         زماني كه اين كيستها بزرگ مي شوند ، باعث اتساع استخوان آلوئول مي گردند .
 • -   اكثريت اين كيستها با دندانهاي مولر سوم رويش نيافته فك پايين در ارتباط مي باشند .
 • -          اين كيستها مي توانند موجب كج شدن  ( Tilt ) دندانهاي مجاور گردند .

 

dentigerous cyst

 
   

تستهاي تشخيصي :

كليشه هاي راديوگرافي :

 • -  اين كيست بصورت يك ناحيه راديولوسنت تك حجره اي همراه با تاج يك دندان رويش نيافته ، ظاهر مي گردد .
 • -          اين كيست ها داراي جدار اسكلروتيك با حدود واضح و معين مي باشند .
 • -          اين كيست تاج دندان را در بر مي گيرد و به ناحيه طوق دندان مي چسبد  .
 • -          ممكن است تحليل ريشه دندانهاي مجاور ، رخ دهد .

4 ) كيست  رويشي :                 Eruption  cyst

 • - نادر است
 • - يك كيست سطحي است كه در بافتهاي لثه ايجاد مي شود .
 • - اين كيست با يك دندان در حال رويش كه عمدتاً مولرهاي شيري مي باشند ، در ارتباط است.

 

علائم كلینیکی

- بدون درد است ، مگر اينكه عفوني شود.

- چنانچه دندان مقابل وجود داشته باشد، امكان دارد هنگام گاز گرفتن درد داشته باشد.

- لثه متورم است.

eruption cyst

نشانه ها  :

- كيست رويشي بصورت يك تورم لثه اي ، كه ممكن است آبي رنگ باشد ، تظاهر مي كند.

- تورم داراي قوام نرم و تموج مي باشد .

- اين كيست امكان دارد خود به خود بتركد يا اينكه مي تواند با روش مارسوپياليزاسيون درمان گردد. اين عمل باعث اكسپوز شدن تاج دندان و متعاقباً رويش دندان مي گردد.

تستهاي تشخيصي :

راديوگرافي وجود يك دندان رويش نيافته همراه با يك فوليكول بزرگ شده را تاييد مي نمايد.

 

5- كيست لترال پريودنتال جانبي :        Lateral  periodontal cyst

- اين كيست از بقاياي اپي تليالي در ليگامان پريودنتال منشاء مي گيرد

 

علائم  :

- درد ، حساس شدن غير طبيعي لثه  به لمس يا فشار و تورم لثه.

- اغلب بدون نشانه مي باشند و در معاينات روتين راديوگرافي كشف مي گردند.

نشانه ها  :

- بطور معمول در ناحيه كانين و پري مولر فك پايين ديده مي شود.

- دندانها وايتال مي باشند .

نماي راديوگرافي :

-  يك راديولوسنسي گرد در سطح طرفي دندان ديده مي شود.

- توسط يك جدار خارجي با حدود معين احاطه مي گردد.

- تحليل ريشه ديده نمي شود.

- در نماي راديوگرافي از كراتوسيست غير قابل تشخيص مي باشد .

- تشخيص قطعي با آزمايش هيستولوژيك مشخص ميگردد.

lateral periodontal cyst

6- كيست لثه اي با لغين:      Gingival cyst of adults

- اين كيست نادر مي باشد وتا به حال موارد معدودي از اين كيست گزارش شده است.

- بيشترين شيوع آن بين سنين 40 تا 60 سالگي مي باشد.

 

علائم  :

- تورم بدون درد بر روي لثه.

 

نشانه ها  :

- يك تورم لثه اي كه بطور معمول در طرف باكال  ناحيه كانين و پري مولر فك پايين ديده مي شود.

- اين تورم داراي قوام نرم و متموج مي باشد.

- زمانيكه اين كيست توسط برش جراحي برداشته مي شود ، ممكن است  بر روي استخوان زيرين يك حالت كنگره اي خفيف ديده شود.

- تمايل به عود ندارد .

gingival cyst of adults

تستهاي تشخيصي:

- بيوپسي : با بيوپسي تشخيص مورد تاييد قرار مي گيرد .

- راديوگرافي : در راديوگرافي هيچ تغييري مشاهده نمي شود.

 

 

 

7- كيست خوشه اي ادنتوژنيك:              Botryoid  odontogenic cyst   

- در گذشته تصور مي شد كه اين كيست يك وضعيت تغيير يافته از كيستهاي  پريودنتال جانبي مي باشد.

 

علائم  :

- درد و تورم ، زماني كه كيست عفوني شود

 

نشانه ها :

- اكثر اين ضايعات در فك پايين مشاهده مي شوند .

- تورم استخوان آلوئولاركه به لمس يا فشارحساس مي باشد.

 

تستهاي تشخيصي:

راديولوژي :

- راديولوسنسيهاي چند حجره اي .

Botroid cyst

بيوپسي:

- كيست بوتريوئيد چند حجره اي مي باشد و از نظر ماكروسكوپي شبيه خوشه انگور است، و به اين دليل به اين نام ناميده شده است .

- اين كيست تمايل به عود دارد و پس از درمان يك پيگيري ( follow- up‌) دراز مدت ضروري مي باشد .

 

8-كيست گلاندولر ادنتوژنيك :             Glandular- odontogenic cyst

- بسيار نادر است .

- شبيه كيست بوتريوئيد ادنتوژنيك مي باشد .

 

تستهاي تشخيصي :

- در بررسي هاي راديوگرافي ممكن است بصورت تك حجره اي يا چند حجره اي ديده شود و همچنين حاشيه خارجي آن صاف و يكنواخت مي باشد .

- نظر به نماي چند حجره اي و تمايل اين كيست به عود ، پس از درمان يك پيگيري ( follow-up ) دراز مدت ضروري مي باشد .

 

ب ) غير ادنتوژنيك :

1)  كيست مجراي نازوپالاتين كيست  ( كانال اينسايزيو ) :

  cystNasopalatine duct (incisive canal

- كيست مجراي نازوپالاتين ، شايعترين كيست غير ادنتوژنيك مي باشد.

- اين كيست از پروليفراسيون بقاياي اپي تليالي  در داخل كانال نازوپالاتين ناشي مي گردد.

 

علائم  :

- در بسياري موارد بدون نشانه هستند.

- شايعترين نشانه  ايجاد يك تورم در خط وسط كام ، پشت دندانهاي اينسايزورسانترال فك بالا مي باشد.

- همچنين ممكن است يك تورم  لبيال همراه با تورم پالاتال يا بدون آن ايجاد گردد

- اين كيست ممكن است باعث درد شود ، بخصوص  اگر عفونت ثانويه رخ دهد.

-  ممكن است محتويات كيست به داخل دهان تخليه شده و يك مزه شور يا يك مزه ناخوشايند را سبب گردد.

 

نشانه ها  :

- امكان دارد هيچ تغيير و دگرگوني وجود نداشته باشد .

- تورم پالاتال يا لبيال در مجاورت دندانهاي  اينسايزور بالا كه ( به لمس يا فشار ) حساس        مي باشد .

- دندانها ممكن است دچار جابجايي  و تغيير مكان شوند ، اما با وجود اين وايتاليتي خودرا حفظ مي كنند.

Incisive canal cyst

تستهاي تشخيصي :

بيوپسي ، تشخيص قطعي را ميسر مي سازد . پوشش كيست تركيبي از اپي تليوم سنگفر شي مطبق ، اپي تليوم مكعبي و اپي تليوم ستوني مژك دارمي باشد .

 

راديو لوژي :

- يك راديولوسنسي با حدود مشخص بين دندانهاي     1        1    .

- راديوگرافي اكلوزال استاندارد فك بالا جهت نشان دادن وجود يك لامينادوراي سالم و بدون نقص در اطراف اينسايزيورهاي بالا ، مفيد مي باشد .

- سايه كانال اينسزيو در راديوگرافي به پهناي كمتر از 6 ميليمتر ، در صورت فقدان نشانه ها ي خاص ، طبيعي  در نظر گرفته مي شود . اما در جمجمه سياهپوستان پهنايي تاحد 10 ميليمترنيز ممكن است طبيعي باشد.

- در صورت فقدان نشانه ها وعلائم ديگر بيماران مي بايست در فواصل زماني منظم ، بطور مثال سالانه ، مورد معاينه قرار گيرند و  راديوگرافي آنها تكرار شوند .

 

2) كيست نازولبيال ( نازوآلوئولر) :            Nasolabial ( nasoalveolar ) cyst

يك كيست  كمياب بافت نرم كه در زنان شايعتر است

 

علائم  :

- لب باد كرده و متورم است .

- اين كيست فاقد درد مي باشد ، مگر اينكه دچار عفونت ثانويه گردد.

 

نشانه ها  :

- اين كيست بصورت يك تورم در لب تظاهر مي كند و عضروفهاي پره هاي بيني را بالا مي برد .

- به داخل كف بيني و سالكوس لبيال گسترش مي يابد.

- تموج دارد .

 

 

 

nasolabial cyst

تستهاي تشخيصي :

آسپيراسيون :

- از آسپيراسيون اين كيست مايع موكوسي كاهي رنگ حاصل مي شود كه فاقد كريستالهاي كلسترول مي باشد .

- زمانيكه كيست عفوني مي شود ، در آسپيراسيون چرك بدست مي آيد.

 

راديولوژي :

- راديوگرافي استاندارد اكلوزال يك تحوب خلفي در زمينه حاشيه حفرات بيني مشاهده مي شود .

- آبسه آلوئولر ناشي از يك دندان قدامي بالا جزء تشخيص افتراقي اين كيست محسوب  مي گردد.

- تست پالپ دندانهاي قدامي بالا ( اين دندانها وايتال هستند ) جهت تاييد تشخيص ، مورد نياز مي باشد .

 

3- كيست مياني كام ، كيست مياني آلوئولر ، كيست مياني فك پايين:

       Median palatine, median alveolar , median mandibular cysts       - كيستهاي كامي مياني و آلوئولر مياني :

   - خصوصيات هيستولوژيكي آنها همانند كيست مجراي نازوپالاتين مي باشد .

  - امروزه تصور مي شود كه اين كيستها ناشي از گسترش خلفي يا قدامي كيست مجراي نازوپالاتين مي باشند . بطوريكه كيست مياني كام را ناشي از گسترش خلفي و كيست مياني آلوئولر را ناشي از گسترش قدامي كيست مجراي نازوپالاتين ميدانند.

-  كيست مياني فك پايين، همانطور كه از نامش بر مي آيد در خط وسط استخوان منديبل رخ مي دهد.

 

علائم  :

- بدون علامت است

- درد ، زمانيكه كيست عفوني مي شود.

- تورم در ناحيه چانه .

- ايجاد فضا بين دندانهاي اينسايزور پايين .

 

نشانه ها  :

- تورم استخوان منديبل در ناحيه اينسايزورها ، كه اين تورم  ثابت و سفت و يا اينكه داراي تموج مي باشد.

- زمانيكه اين كيست بزرگ شود، مي تواند باعث جابجايي دندانهاي اينسايزور پايين گردد كه البته دندانها وايتاليتي خود را حفظ مي كنند.

تستهاي تشخيصي:

راديولوژي :

- راديولوسنسي با حدود مشخص

بيوپسي :

- آزمايشات و بررسيهاي هيستولوژيك در بسياري از موارد گزارش شده ، تشخيص كراتوسيستها يا كيست نفرد استخواني را مورد تاييد قرار مي دهد .

-مدارك كمي وجود دارد مبني بر اينكه كيست مياني فك پايين ماهيت مجزايي دارد .

4) كيست گلوبولوماگزيلري : (     Globulomaxillary cyst )

 نشانه ها ( symptoms ) :

- معمولاً فاقد نشانه مي باشند.

علائم ( signs ) :

- اين كيست در كليشه راديوگرافي بين دندانهاي  اينسايزورلترال و كانين بالا ديده مي شود .

- اتساع كيست موجب جابجايي نوك ريشه دندانها و تقارب تاج آنها مي گردد.

- دندانها وايتاليتي خود را حفظ مي كنند.

- قبلاً تصور مي شد كه  كيست فيشورال از در برگرفتن اپي تليوم غير ادنتوژنيك در طول تكامل جنيني ماگزيلا ايجاد مي گردد .

- امروزه اين ضايعات را به صورت تومورها و كيستهاي ادونتوژنيك مختلف مانند كراتوسيست ادنتوژنيك ، كيست راديوكويي وكيست پريودنتال جانبي در نظر مي گيرند ضايعات ديگر نظير آمپوبلاستوما يا كيستهاي منفرد استخوان و پيكسوما ادنتوژنيك نيز در ناحيه دندانهاي قدامي كانين گزارش شده و به اشتباه به صورت ليست هاي گلوبولوماگزيلاري تشخيص داده شده اند.

تستهاي تشخيصي :

- راديولوژي : يك راديولوسنسي با حدود معين  بين  2         2   و   3        3  .

- تستهاي حياتي : به جزء در مورد كيستهاي راديكولر ، در بقيه  موارد دندانها وايتال  باقي خواهند ماند .

- بيوپسي تشخيص قطعي را ميسر مي سازد.

- كيستها لترال پريودنتال ، كراتوسيستها ، جاينت سل گرانولوماها ، آملوبلاستوما ها ، ميكسوما ها و كيستهاي استخواني منفرد ، جزء تشخيص افتراقي محسوب مي گردند.

 

كيستهاي اي تليالي :

التهابي :

1) كيستهاي راديكولر ( اپيكال و لترال ) : ( Ra dicular cysts ( apical and lateral

- شايعترين ضايعه كيستي در فكها مي باشند ، كه از پروليفراسيون بقاياي سلولي اپي تليالي در ليگامان پريودنتال ( بقاياي سلولي مالاسه Malassez ) ايجاد مي گردد.

- اين بقاياي سلولي اپي تليالي توسط محصولات التهابي كه به دنبال مرگ پالپ دندان آزاد        مي شوند ، تحريك مي گردند.

- چنانچه به دنبال بيرون آوردن دندان  ، برداشتن كيست بطور كامل ، فراموش گردد، اين كيست مي تواند به گسترش و توسعه خود ادامه دهد كه در آن صورت كيست رزيجوال ( Residual ‌) نام مي گيرد .

 

علائم  :

- كيستهاي راديكولر ممكن است فاقد علامت باشند و طي راديوگرافي روتين دندانپزشكي به وجود آنها پي برده شود.

- دردو تورم زمانيكه كيست عفوني مي شود ،رخ مي دهند .

- چنانچه تورم بطور خود به خودي در ناژ شود ، تخليه محتويات چركي و به دنبال آن يك مزه ناخوشايند ايجاد خواهد شد .

- دندانهاي تغيير رنگ يافته به علت از دست دادن حيات پالپ .

 

 

 

نشانه ها  :

- با بزرگ شدن كيستها ، ممكن است تورم هاي سفتي در داخل دهان در باكال و يا در لينگوال ظاهر شوند.

- توسعه بيشتر كيست ها منجر به سايش استخوان مي گردد و ممكن است تموج به وجود آيد.

-زمانيكه كيست ها عفوني مي شوند ، دندانهاي مربوطه به دق حساس خواهند شد.

- ممكن است ريشه هاي باقيمانده وجود داشته باشند .

 

تستهاي تشخيصي:

راديولوژي :

- يك راديولوسنسي با يك حاشيه كورتيكال مشخص كه ممكن است به دنبال ايجاد عفونت ، اين حاشيه واضح و مشخص از بين برود.

 

آسپيراسيون:

-  مايع كاهي رنگ حاوي كريستالهاي كلسترول.

- چرك زمانيكه كيست عفوني مي شود ، مشاهده مي گردد.

- بيوپسي جهت تشخيص هيستو لوژيك قطعي انجام مي گيرد.

 

2)  كيست پارادنتال و كيست باكالي  عفوني منديبل:   

        Paradental and mandibular infected buccal cyst

- كيست پارادنتال ( paradental cyst ) ( شكل 4-9 ) : كيست التهابي است كه در سمت طرفي دندان ديده مي شود .

- اين كيست از ايجاد التهاب در پاكت پريودنتال وبه دنبال آن تحريك سلولهاي با قيمانده اپي تليالي مالاسه يا اپي تليوم مينايي كاهش يافته ايجاد مي شود.. ( كيستهاي پارادنتال با مولرهاي سوم كه بطور ناقص رويش يافته اند در ارتباط مي باشد .)

- كيست باكالي عفوني منديبل ( mandibular infected buccal cyst ) : به نظر مي رسد كه اين كيست يك نوع كيست پارادنتال  باشد ، كه در ارتباط با مولرهاي اول و دوم در كودكان ايجاد مي گردد.

 

علائم  :

- مي تواند بدون نشانه باشد .

- ممكن است در صورت عفوني شدن باعث ايجاد درد حساس شدن  به لمس يا فشار و تورم گردد.

- در كودكان نشانه ها مي توانند شديرتر باشند.

- ممكن است تورم صورت و مجراي خروج چرك در صورت ايجاد گردد.

 

نشانه ها  :

- دندان بطور ناقص رويش يافته .

- كيست در سطح باكال رخ مي دهد ودر آنجا ممكن است يك اتساع باكالي ديده شود.

-         دندانها وايتاليتي خود را حفظ مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 4-9 ك كيست پارادنتال

تستهاي تشخيصي :

- راديولوژي : راديولوسنسي ديده مي شود . دندان مبتلا كج شده است . ممكن است تشكيل استخوان جديد مشاهده گردد.

- لامينا دورا سالم و بدون نقص مي باشد .

- بيوپسي : از لحاظ هيستولوژيك ، از يك كيست راديكولر ، غير قابل تشخيص مي باشد.

- آسپيراسيون : چرك زمانيكه كيست عفوني مي شود ، مشاهده مي گردد.

 

4) كيست collateral  التهابي :

- يك كيست التهابي لثه مي باشد .

- اتيولوژي : التهاب در يك پاكت پريودنتال سبب پروليفراسيون بقاياي سلولي مالاسه مي گردد.

- اين كيست نادرمي باشد.

-  اين كيستها بر روي دندانهاي رويش يافته ديده مي شوند (كيستهاي پارادنتال بر روي دندانهايي كه بطور ناقص رويش يافته اند ، ديده مي شود.)

 

 

علائم  :

- ممكن است بدون نشانه باشد .

- تورم دردناك لثه اي .

 

نشانه ها  :

- دندانها وايتاليتي خود را حفظ مي كنند.

- بيماري پريودنتال .    

 

كيستهاي غير اپي تليالي :

1) كيست منفرد استخواني  ( كيست استخواني تراماتيك  ، كيست  استخواني ساده، كيست  استخواني هموراژيك ) :( شكل 5-9 )

 ( solitary bone cyst  traumatic , simple , haemorrhagic bone cyst )

 

اتيولوژي :

- ناشناخته.

- تصور مي شود كه ترامايي كه سبب ايجاد خونريزي داخل مغز استخوان مي گردد، عامل اين كيست باشد. نقص در تشكيل لخته و دژنرسانس متعاقب آن منجر به ايجاد حفره خالي در داخل استخوان مي گردد.

 

 

 

علائم  :

- اكثريت فاقد نشانه بوده و بطور اتفاقي در طي انجام راديوگرافي روتين به وجود آنها پي برده مي شود .

- نشانه ها ، در صورت وجود ، شامل درد ، تورم و پاراستزي مي باشند .

نشانه ها  :

- تورم فك پايين.

- در فك بالا بندرت ديده مي شود .

- اكثر بيماران ، جوان و در دهه دوم زندگي مي باشند .

تستهاي تشخيصي :

راديولوژي :

- ممكن است يك راديولوسنسي تك حجره اي با حاشيه دالبري بين دندانها و بين ريشه هاي مولر ها ظاهر گردد.

- ريشه هاي دندانهاي مجاور معمولاً دچار تحليل نمي شوند .

-         تستهاي حيات دنداني : دندانها وايتال باقي مي مانند.

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

آسپيراسيون:

- معمولاً فاقد محتويات مايع و حاوي هوا يا نيتروژن مي باشند .

- برخي از آنها حاوي لخته خون يا  مايع مركب از سرم و خون با غلظت بالاي بيلي روبين مي باشند .

- از اين رو ممكن است تشخيص افتراقي كيست استخواني منفرد از ساير كيستهاي فكين بطور كلينيكي توسط آسپيراسيون عملي گردد.

- در عمل جراحي مشاهده مي شود كه اين كيستها خالي بوده و فاقد يك پوشش اپي تليالي مي باشند .

- اين كيستها ممكن است بطور خود به خودي دچار سير قهقرايي شوند.

 

2)  كيست استخواني آنوريسمال:                       Aneurysmal bone cyst

- اتيولوژي آن ناشناخته است . مدارك و شواهد اندكي در حمايت از يك نظريه كه تراما را عامل ايجاد اين كيست معرفي مي نمايد ، وجود دارد .

- احتمال دارد كه اين كيست يك رويداد ثانويه برخاسته از يك ضايعه پيشين استخواني مانند اوسفائينگ فيبروما ، فيبروزديسپلازي يا جانيت سل گرانولوما با شد .

- بروز اين كيست در فكين نادر است ، هرچند كه مي تواند در هر دو فك بالا و پايين رخ  دهد .

- در تمام قسمتهاي اسكلت يافت مي شود .

- اكثر اين كيستها دراستخوان هاي  دراز و ستون فقرات رخ مي دهند .

- بطور عمده در كودكان و بالغين كمتر از 30 سال ديده مي شود .

 

 

علائم  :

-  فك بيمار معمولاً داراي تورم بدون درد است.

- تورم ها سفت هستند .

- جابجايي دندانها و مال اكلوژن مشاهده مي گردد.

- ممكن است در محل اين كيست صدايي شبيه شكستن پوست تخم مرغ وجود داشته با شد.

 

تستهاي تشخيصي :

- دندانها وايتاليتي خودرا حفظ مي كنند.

 

راديولوژي :

- بصورت راديولوسنسي تك حجره اي ياچند حجره اي ديده مي شود.

- اين كيست در راديوگرافي داراي نماي حباب صابوني يا blow- out  مي باشد.

- ممكن است تحليل ريشه رخ دهد.

- ميزان عود اين كيست متعاقب درمان بالا مي باشد.

 

II ) كيستهاي مرتبط با سينوس ماگزيلاري:

1)  كيست مخاطي خوش خيم سينوس ماگزيلاري :       

       Benign mucosal cyst of the maxillary antrum

- اين كيست تحت عنوان يك موكوسل يا كيست احتباسي نيز شناخته مي شود.

 

 

علائم  :

- در بسـياري از موارد اين كيـست ها بدون نشـانه بوده و در راديوگرافي پانوراميك معـمول به وجـود آنـها پي بـرده

مي شود .

- بندرت ممكن است نشانه هايي شامل ترشح و گرفتگي بيني يا يك درد گنگ در ناحيه سينوس وجود داشته باشند.

 

تستهاي تشخيصي:

راديولوژي:

- اين كيستها بصورت راديواپاسيستهاي كروي با حدود صاف و يكنواخت ظاهر مي گردند .

- هيچگونه تحليلي در استخوان  مجاور مشاهده نمي شود.

- اكثر اين كيستها بدون تغيير باقي مي مانند يا اينكه بطور خود به خودي دچار سير قهقرايي مي شوند .

- امروزه با افزايش استفاده از راديوگرافي پانوراميك ، اغلب اين كيستها تشخيص داده مي شوند.

- تشخيص افتراقي شامل وضعيتهاي التهابي سينوس ماگزيلاري ، مانند كيستهاي راديكولر پري اپيكال ، كيستهاي ماگزيلا پس از عمل جراحي و سوپرايمپوز شدن ساختمانهاي آناتوميك طبيعي از قبيل كونكاهاي بيني مي باشد.

 

 

 

 

2) كيستهاي پس از عمل جراحي فك بالا :         postoperative maxillary cyst                                             

-  اين نوع كيستها بطور معمول در ژاپن و بندرت در ساير نقاط دنيا ديده  مي شوند .

- اين كيستها اغلب يك عارضه تاخيري مي باشند كه پس از گذشت چند سال از يك عمل جراحي كه سينوس ماگزيلاري را درگير نموده ، بروز مي كنند.

- اين كيستها به دنبال جراحي سينوس ، بويژه عمل Caldwell- luc ديده مي شوند .

- همچنين مي توانند از صدمات ناشي از شليك گلوله و شكستگيهاي صورت نيز ناشي گردند.

 

علائم :

- درد و تورم گونه يا صورت .

 

نشانه ها  :

- ممكن است تورم داخل دهاني همراه با تخليه چرك نيز مشاهده گردد.

- با بزرگ شدن اين كيستها ، ديواره سينوس ممكن است نازك يا حتي سوراخ گردد.

 

تستهاي تشخيصي :

راديولوژي :

- عكسهاي راديوگرافي وجود يك ناحيه راديولوسنت با حدود مشخص كه مربوط به سينوس ماگزيلاري مي باشد را مورد تاييد قرار مي دهند .

- اكثراً تك حجره اي بوده و استخوان اطراف آنها اسكلروزه است  .

- در تشخيص افتراقي اين بيماري مي توان به تومورهاي بدخيم كه گسترش آنها منجر به سوراخ شدن ديواره سينوس مي وشد ، اشاره كرد .

 

بافت شناسي  :

- ديواره كيست از اپي تليوم استوانه اي مژك دار مطبق كاذب پوشيده شده است  .

 

III ) كيستهاي بافتهاي نرم دهان ، صورت و گردن :

1) كيستهاي در موئيد و اپي درموئيد :      Dermoid and epidermoid cysts

 

اتيولوژي :

- منشاء تكاملي دارندواز اپي تليوم جنيني كه در طي بسته شدن كمانهاي فك پايين ( mandibular arches ) به جاي مي ماند ، مشتق مي شوند .

- كيستهاي درموئيد و اپي در موئيد ممكن است در كف دهان به وجود آيند .

- اين كيستها ممكن است در زمان تولد وجود داشته باشند .

- اكثريت اين كيستها بين سنين 15 تا 35 سالگي مشاهده مي شوند .

- شايعترين محل بروز اين كيستها ، خط وسط كف دهان مي باشد.

- همچنين بر روي صورت هم رخ مي دهند .

 

علائم :

- بيماران ممكن است در صحبت كردن ، غذا خوردن ، تنفس يا بستن دهان با دشواري و مشكل مواجه شوند .

علائم ( signs ):

- يك تورم در خط وسط كف دهان كه موجب بالا آمدن زبان مي شود .

- اين تورم ممكن است به داخل گردن گسترش يابد و باعث ايجاد نماي چانه دو تايي( double chin ) در بيمار گردد.

- اين تورم در لمس ، نرم مي باشد.

 

تستهاي تشخيصي :

بيوپسي :

- پوشش كيست از اپي تليوم است  .

- كيست در موئيد در ديواره فيبروزه خود حاوي ضمائم پوستي مي باشد .

راديولوژي: هيچگونه تغييري مشاهده نمي شود .

  تستهاي حيات پالپ  : پاسخ طبيعي

- دندانهاي پاسخ طبيعي مي دهند .

- تشخيص هاي افتراقي شامل رانولا، عفونت فضاي زير زباني و سلوليت ناشي از يك آبسه دنداني منتشر مي باشند .

 

 

 

 

 

 

2)  كيست لنفواپي تليال( شكاف برانشيال ) :

Lympho- epithelial ( branchial cleft) cyst                                      

اتيولوژي :

- منشاءتكاملي دارند واز بقاياي اپي تليالي قوسهاي برانشيال و كيسه هاي حلقي مشتق مي شوند و يا اينكه امكان دارد اپي تليوم غده بزاقي جامانده در گره هاي لنفاوي گردني دچار تغييرات كيستي شده و سبب بروز اين كيستها گردند.

- اين كيستها در سمت طرفي گردن، در داخل غده پارو تيد و در دهان رخ مي دهند .

 

الف كيستهاي گردن :

علائم :

- تورم و درد .

 

نشانه ها  :

- يك تورم با قوام نرم و حساس ( به لمس يا فشار ).

- اندازه آن متغير است و ممكن است قطر آن تا cm 10 برسد .

-  اين ضايعات سطحي مي باشند .

- محل آن در قدام عضله استرنوكليدوما ستوئيد ( sternocleidomastoid ) در نزديكي زاويه فك پايين مي باشد .

 

 

 

تستهاي تشخيصي:

- در صورتي كه اين كيستها پراز مايع باشند ، استفاده از اولتراسوند ارزشمند است .

- بيوپسس : بيش از %90 اين كيستها اپي تليوم سنگفرشي مطبق پوشانده مي شوند . ديواره كيستها حاوي بافت لنفاوي مي باشد .

 

ب كيستهاي پاروتيد :

-  كيستهايي هستند كه در داخل غده پاروتيد ايجاد مي شوند .

- نسبت ابتلاي مردان به زنان ، 3 به 1 مي باشد .

- تمايز اين كيستها از نئوپلاسم ها ، بويژه موكواپي در موئيد كارسينوما ، از اهميت برخوردار مي باشد.

- يكطرفه يا دو طرفه مي باشند .

 

توجه: كيستهاي لنفواپي تليال متعدد پاروتيد با لنفادنوپاتي گردني همچنين در بيماران آلوده به HIV نيز كه با بزرگ شدگي دردناك غده پاروتيد مراجعه مي كنند ، مشاهده مي گردد.

 

تستهاي تشخيصي :

- computed tomographic ( ct) scanning : كيستهاي متعدد پاروتيد را نشان مي دهد .

- (Magnetic resonance imaging ( MRI : كيستهاي متعدد را نشان مي دهد .

- آسپيراسيون توسط سوزن ظريف ( Fine needle aspiration ) : لنفوسيتها و سلولهاي          اپي تليالي را نشان مي دهند  .

- بيوپسي : كيستهاي چند حجره اي كه بوسيله اپي تليوم پوشانده شده اند و توسط بافت لنفاوي احاطه شده اند  .

 

ج كيستهاي كف دهان وزبان :

- عموماً بدون نشانه مي باشند .

- توده هاي غير زخمي كه آزادانه قابل حركت مي باشند.

- در مواردي كه زبان درگير است ، معمولاً بر روي كناره طرفي زبان ديده مي شوند .

 

تستهاي تشخيصي :

- راديو گرافي : هيچگونه تغييري را نشان نمي دهد.

- بيوپسي : اپي تليوم توسط بافت لنفاوي احاطه شده است .

- تشخيص افتراقي: شامل موكوسل ها ، ليپوم ها يا فيبروما ها مي گردد.

 

3) كيست مجراي تيرو گلوس :                    Thyroglossal duct cyst

- اين كيست از بقاياي مجراي تيروگلوس بوجود مي آيد .

- شيوع  كيست مجراي تيروگلوس در هر دو جنس يكسان است .

- در تمام گروههاي سني مشاهده مي شود ، ليكن %30 اين كيستها در كودكان زير 10 سال گزارش شده است .

 

 

علائم  :

- ممكن است يك تورم داخل دهاني حساس ( به لمس يا فشار ) وجود داشته باشد .

- مي تواندموجب دشواري بلع گردد.

        

نشانه ها  :

- كيست مجراي تيروگلوس بطور معمول در ناحيه استخوان لامي قراردارد .

- اين كيسـت همچنين در كف دهان يا بر روي فورامـن سـكوم ( foramen caecum ) واقع در قاعـده زبان نيز ديـده

 مي شود .

- يك تورم با قوام نرم كه ممكن است تموج هم داشته باشد .

- زماني كه بيمار زبانش را جلو مي آورد يا عمل بلع انجام مي دهد ، اين كيست بالا مي آيد .

- برخي از اين كيستها ايجاد فيستول مي كنند .

- مواردي از ايجاد اسكواموس سل كارسينوما ( scc ) در كيستهاي مجراي تيروگلوس گزارش شده است .

 

تستهاي تشخيصي:

بيوپسي: در ديواره اين كيستها ، ناحيه پوشيده شده توسط اپي تليوم همراه با بافت تيروئيدي مشاهده مي گردد

 

 

 

4)  كيست قدامي مياني زبان :

 Anterior median lingual cyst ( intralingual cyst of foregut origin)            

 اتيولوژي :

- تصور بر آن است كه اين كيست از در انكليوزيونهاي بافت فورگات اوليه                (primitive  foregut tissue) در طول تكامل جنيني ناشي مي گردد.

- بسيار نادر است .

- در زمان تولد وجود دارد .

- يك ضايعه كيستي بر روي 3/2 قدامي زبان مي باشد.

- تموج دارد .

5) كيستهاي دهاني با اپي تليوم معدي يا روده اي :

Oral  cyst  with  gastric or intestinal epithelium ( oral alimentary tract cyst

اتيولوژي :

- منشاء بافت نابجا ناشناخته است .

- كمياب است .

- اكثر موارد در كودكان گزارش شده است .

- اين كيستها بر روي زبان ، كف دهان ، گردن و غده بزاقي تحت فكي ديده مي شوند .

- نسبت ابتلا ي مردان به زنان ، 3 به 1 مي باشد .

- بيوپسي: كيستها حاوي مخاط معدي و روده اي مي باشند .

 

 

 

6) سيستيك هيگروما:  Cystic  hygroma                                    

- يك ناهنجاري تكاملي مي باشد كه از گشاد شدگي مجاري لنفاوي ناشي مي گردد.

- سيستيك هيگروما غالباً در زمان تولد وجود دارد و اغلب ناحيه سرو گردن رادرگير مي كند .

- صورت نيز ممكن است گرفتار شود ولي ناحيه دهان درگير نمي شود .

- اين كيست بصورت يك تورم بدون درد شفاف  ظاهر مي گردد 

- پوست رويي تورم ممكن است به رنگ آبي باشد.

 

7و8 ) كيستهاي نازوفارنژيال و كيستهاي تيموسي :

 Nasopharyngeal cysts and thymic cysts                        

  - هر دو كمياب هستند .

- كيستهاي نازوفارنژيال ممكن است در خط وسط يا بصورت طرفي باشند .

-كيستهاي تيموسي از بافت باقيمانده تيموس ناشي مي گردند.

- اين كيستها بين زاويه فك پايين و خط وسط بين قسمت فوقاني گردن و برآمدگي استرنوم ديده مي شود .

 

9) كيستهاي غدد بزاقي:

موكوسل ها ( شكل 6-9 ) :       Mucoceles                                                                                            

علائم  :

- بصورت تورم بدون درد ، معمولاً در لب پايين ديده مي شود .

- به علت وارد آمدن تراما به غدد بزاقي فرعي يا مجاري آنها ايجاد مي گردند .

 

نشانه ها  :

- تورم هاي با قوام نرم ، به رنگ آبي و داراي تموج ، درلب پايين.

 

تستهاي تشخيصي:

بيوپسي:

در بيوپسي اين ضايعه ممكن است حالتهاي زير مشاهده شود :

- ممكن است كيستهاي اكستراوازاسيون ( extravasation cysts ) با شند . اين كيستها در محلي هستند كه موكوس از داخل رگ خارج شده و وارد بافت همبند اطراف مي شود ودر آنجا پوشش اپي تليالي وجود ندارد . يا اينكه:

- كيستهاي احتباسي موكوسي باشند ، كه خيلي كمتر رخ مي دهند و داراي پوشش اپي تليالي مي باشند .

- كيستهاي احتباسي ممكن است در بيماران مسن تر شايعتر باشند .

-  تشخيص افتراقي شامل پوليپهاي فيبرواپي تليال و تومورهاي غدد بزاقي فرعي مي شود .

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

رانولا ( شكل 7-9) :

- يك نوع موكوسل مي باشد.

- اين كيست شبيه ((شكم قورباغه)) بوده و از اين روبه نام ranula ( قورباغه كوچك ) خوانده مي شود.

 

علائم :

- يك تورم دردناك بارشد آهسته در كف دهان .

 

نشانه ها  :

- يك تورم يك طرفه بر روي كف دهان .

- اغلب مات و به رنگ آبي مي باشد .

- اكثريت اين كيستها فاقد پوشش اپي تليال مي باشند .

- مي توان آنها رابه دو دسته سطحي و عميقي تقسيم بندي نمود.

- تصور مي شود كه رانولاهاي عميق ، كيستهاي اكستراوازاسيون موكوسي ( mucus extravasation cysts ) با شند كه از غده زير زباني مشتق گشته اند .

- انولاها از ميان عضله مايلو ها يوئيد ( mylohyoid m. ) عبور كرده وبه داخل گردن گسترش مي يابند .

 

تستهاي تشخيصي :

بيوپسي :

بيوپسي ، تشخيص را مورد تائيد قرار مي دهد .

بيماري پلي سيستيك  غدد پاروتيد :

       polycystic (dygenetic) disease of the parotid glands

- احتمالاً داراي منشاء تكاملي مي باشد .

- بسيار نادر است ، تا به حال فقط چند مورد از آن به ثبت رسيده است .

- فقط در زنان رخ مي دهد .

 

 علائم  :

- تورم هاي دو طرفه پاروتيد .

- داراي تموج است و ( به لمس يا فشار ) حساس نمي باشد .

 

تستهاي تشخيصي:

- سيالوگرافي ايجاد تغييرات كيستي را در پارانشيم غدد پاروتيد تاييد مي كند.


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :