ارتقا رتبه علمی دکتر آرش عزیزی از دانشیاری به رتبه استادی در هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه

تاریخ ثبت در سایت:6/16/2016

متن کامل

در چهل و هشتمین جلسه هیات ممیزه علوم پرشکی موافقت شد: ارتقاء 16 عضو هیات علمی علوم پزشکی به رتبه استادی، دانشیاری و استادیاری

چهل و هشتمین جلسه هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 18 خرداد ماه 1395 در سالن اجلاس معاونت علوم پزشکی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه، پرونده متقاضیان ارتقای مرتبه علمی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با ارتقاء 2 پرونده از مرتبه دانشیاری به استادی و 3 پرونده از مرتبه استادیاری به دانشیاری، 11 پرونده از مربی به استادیاری با رای اکثریت موافقت بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 دکتر آرش عزیزی از واحد دندانپزشکی و دکتر اصغر داود از واحد علوم دارویی موفق به اخذ مرتبه استادی؛ دکتر زهرا جعفری آذر و دکتر ارکیده قربان دادرس از واحد علوم دارویی و دکتر محمودرضا خزاعی از واحد مشهد موفق به اخذ مرتبه دانشیاری شدند

همچنین با ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاریِ دکتر مهرداد آذر برزین از واحد نجف آباد، دکتر ناهید حسین عباسی از واحد اهواز، دکتر مهری رباط جزی و دکتر سیما نظرپور از واحد ورامین، دکتر نرگس صادقی از واحد اصفهان (خوراسگان)، دکتر مریم حمیدی ذاکری از واحد تنکابن، دکتر مریم اله دادیان از واحد فلاورجان، دکتر منیژه اسکندری از واحد ارسنجان، دکتر بیتا سیفی از واحد مشهد، دکتر فروزان رستمی از واحد چالوس و دکتر اباسط میرزایی از واحد پزشکی تهران موافقت شد