انتخاب آقای دکتر آرش عزیزی به عنوان دبیر علمی ششمین کنگره بیماریهای دهان و فک وصورت ایران

تاریخ ثبت در سایت:6/6/2019

متن کامل

آقای دکتر آرش عزیزی به عنوان دبیر علمی ششمین کنگره بیماریهای دهان و فک وصورت ایران در تاریخ 2 الی 4 آبان در متابخانه ملی ایران انتخاب شدند.طی حکمی از سوی رییس انحمن بیماریهای دهان و فک وصورت آقای دکتر آرش عزیزی نایب رییس انجمن بیماریهای دهان و فک وصورت و استاد تمام دانشگاه و معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلتمی تهران به عنوان دبیر علمی ششمین کنگره بیماریهای ذهان و فک وصورت انتخاب شدند. در این جکم آمده است نظر به شایستگی و تعهد ولیاقت جنابعالی ،شما به عنوان دبیر علمی ششمین کنگره بیماریهای ذهان و فک وصورت که در تاریخ 2 الی 4 آبان 97 در کتابخانه ملی برگزار می گردد برگزیده می شوید.امید است در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.