سخنرانی استاد دکتر شیرین لواف .متخصص پروتز های دندانی .اسپلینت های اکلوزالی در ششمین کنگره بیماریهای دهان فک صورت ایران

تاریخ ثبت در سایت:5/31/2019

متن کامل

سخنرانی استاد دکتر شیرین لواف .متخصص پروتز های دندانی .اسپلینت های اکلوزالی در ششمین کنگره بیماریهای دهان فک صورت ایران

 

سخنرانی استاد دکتر شیرین لباف .متخصص پروتز های دندانی .اسپلینت های اکلوزالی در ششمین کنگره بیماریهای دهان فک صورت ایران

 

 

 

سخنرانی استاد دکتر شیرین لباف .متخصص پروتز های دندانی .اسپلینت های اکلوزالی در ششمین کنگره بیماریهای دهان فک صورت ایران

 

بیشتر بخوانیدتروماها و ضربه های دندانی